Điểm cuối cùng của cuộc hẹn hò vẫn là phòng nhà nghỉ