Ngoài đi học thì Miharu Tanaka còn kiêm thêm làm gái bán dâm