Mới sáng sớm đã gặp sự khiêu khích của cô vợ trẻ Yuki Kawagoe