Mới nứt mắt ra Komori Mikuro đã biết kiếm tiền bằng vốn tự có