Khi những người phụ nữ ở chung với nhau họ sẽ làm gì